Idézetek a Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság

                               Alapszabályából:

10. AZ MGGT célja

a) a geriátria-gerontológia, mint orvosi szakma és tudományág szélesebb körű elismertetése és színvonalának emelése

-2-

a) tagjai szakmai és tudományos ismereteinek bvítése, érdekeinek képviselete és védelme.

b) a magyar gerontológia eredményeinek a nemzetközi szakmai közvéleménnyel való megismertetése;

c) az idősek, a velük foglalkozók, és általában a lakosság gerontológiai ismereteinek gyarapítása.

11. Az MGGT céljai megvalósítása érdekében

a) tagjai és vendégei számára rendszeresen eladásokat, referáló és vitaüléseket, ankétokat, szimpóziumokat, vándorgyléseket és nemzetközi konferenciákat, kongresszusokat szervezhet;

b) szakfolyóiratokat, alkalmi kiadványokat adhat ki, javaslataival és bírálataival segíti az orvos tudományi könyvkiadást;

c) figyelemmel kíséri a szakterületét érint kutatásokat és oktatási kérdéseket, javaslatokkal és bírálatokkal segíti a szociális és egészségügyi állami és társadalmi szervek, valamint szervezetek munkáját, azokkal rendszeresen kapcsolatot tart fenn;

d) különös figyelemmel kíséri és elsegíti fiatal tagjainak szakmai és tudományos fejldését, nemzetközi kapcsolataikat, részükre tudományos fórumokat szervez;

e) alkalmanként pályázatokat hirdet, jutalmakat tz ki, emlékérmeket díjakat alapít és ítél oda arra érdemes tagjainak;

f) kapcsolatot létesít és együttmködik más nemzeti és nemzetközi szervezetekkel és társaságokkal, segíti és irányítja tagjai ilyen irányú tevékenységét;

g) részt vesz nemzeti és nemzetközi tudományos szakmai szervezetek munkájában, s ezekben megbízottai révén képviselteti magát;

h) tudományos kiállításokat rendezhet;

i) szükség szerint bevonja munkájába mindazokat a szakembereket, akik felkészültségüknél fogva az MGGT célkitzéseit el tudják mozdítani;